Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, z późn. zm.)dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem  danych  osobowych  z  systemu  monitoringu  jest  Szkoła 
  Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 209, reprezentowana przez Dyrektora, tel.16 651 40 79 ; sp_jawornik@poczta.onet.pl
 2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest pod  adresem  email:  iod_sp_jawornik@onet.pl;
 3. Zbieranie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”),  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996);
 5. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to odbiorca uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską);
 6. Monitoring obejmuje:
 1. wejście główne do budynku,
 2. korytarze szkolne na parterze, na I i II piętrze, korytarz przy boksach w szatni szkolnej, korytarz przy szatniach sali gimnastycznej
 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres 30 dni, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostaną zabezpieczone jako dowód w prowadzonym postępowaniu do czasu jego zakończenia;
 2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo  dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 3. Dane nie będą podlegały profilowaniu;
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.