Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim z siedzibą w Jawornik Polski 209, 37-232 Jawornik Polski

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod_sp_jawornik@onet.pl

3. Cel i podstawa przetwarzania:

– Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa – w celu wypełniania ciążących na  nasze Szkole obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów.

 Podstawowym zadaniem naszej placówki jest realizacja celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wypełniamy na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 24 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty.

– Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również dla realizacji innych celów, określanych każdorazowo na podstawie wyrażonej zgody

 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania nauki lub umowy w przypadku dzieci przedszkolnych, a po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem  sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo do cofnięcia zgody – ich dalsze przechowywanie zakończy się  od czasu pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Jednakże w pewnych sytuacjach prawo do cofnięcia zgody nie działa wstecz – np. w przypadku wizerunku już upublicznionego przed wycofywaniem zgody.