Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów
oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana
  Pawła II w Jaworniku Polskim, tel: 16 651 40 79, mail: sp_jawornik@poczta.onet.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod_sp_jawornik@onet.pl
 3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a, h ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie:

–  firma Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
    ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice

 1. Dane Państwa będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w placówce oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania
  i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jawornik Polski, dn.25 maja 2018 r.

                                                                                                   Romana Dubas

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

                                                                                             w Jaworniku Polskim