Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim.

Data publikacji strony internetowej:  17.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.11.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • formularze nie są w pełni dostosowane cyfrowo
 • strona główna nie dzieli strony poprawnie na sekcje
 • slider na stronie głównej nie ma możliwości zatrzymania/ukrycia
 • brak opcji pomijania powtarzających się bloków
 • błąd kodowania strony

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość zmiany koloru tła i tekstu,
 • możliwość zmiany layoutu strony,
 • możliwość zwiększenia odstępów w tekstach

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-04-07. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sp_jawornik@poczta.onet.pl, telefon:(16) 6514079. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście.
 • Przed budynkiem jest jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest 3 kondygnacyjny.
 • W budynku nie ma windy.
 • Przy wejściu wewnątrz budynku znajduje się urządzenie dla osób niepełnosprawnych – „podnośnik schodowy”.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia i sala lekcyjna na parterze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek posiada parking, na którym znajduje się specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu lub online.