Zespół szkół w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski - Zespół Szkół

Aktualności

Wesołych świąt

22 grudnia 2020

 

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla nas ta wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów jest bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat.

Co roku w naszej szkole okres przedświąteczny był bardzo gorący: ubieranie choinek, dekorowanie klas i korytarzy, jasełka czy  wigilie klasowe. Było dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń a na koniec wspólne śpiewanie kolęd.

Ten rok jest zupełnie inny. Zagrożenie pandemiczne wywróciło wszystko do góry nogami.

Dziś możemy spotkać się jedynie tu, na stronie naszej szkoły. Życzymy Wam oraz Waszym Rodzinom zdrowych i radosnych świąt. Niech nadchodzący rok 2021 przyniesie nam wszystkim spokój i spełnienie marzeń.

 

 

PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH

22 grudnia 2020

 

FERIE ZIMOWE  04 – 15.01.2021r. godz. 9:00 – 12:00

Dzień tygodnia/
data

Nauczyciel prowadzący

Grupa OMS

Rodzaj zajęć  -dyscyplina sportowa

Poniedziałek 04.01.2021

 

 

Łukasz Pieniądz

 

III

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe.

Wtorek
05.01.2021

 

 

Jacek Pieńczak

 

IV

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe.

Czwartek 07.01.2021

 

 

Krystyna Gósz

 

VI

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe.

Piątek
08.01.2021

 

 

Monika Gmyrek

 

II

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe.

Poniedziałek
11.01.2021

 

 

Dawid Pawlik

 

I

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe.

Środa
13.01.2021

 

 

Katarzyna Fudali

Kl.

I-III

 

Zajęcia ogólnorozwojowe.

Piątek
15.01.2021

 

 

Tomasz Jamrozik

 

V

 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry zespołowe.

 

 

Pasowanie na uczniów klasy I

12 listopada 2020

 

5 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Uroczystość ślubowania odbyła się w sali gimnastycznej. Na początku dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, oraz wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Następnie były życzenia i prezenty od rodziców, pani Dyrektor oraz od starszych kolegów i koleżanek z klasy IIIa.

Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję że słowa przyrzeczenia , które składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata w szkole.

 

Pasowanie 

 

 

11 listopada święto odzyskania niepodległości

10 listopada 2020

 

 

 

W 2020 roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada to data szczególnie bliska sercom wielu Polaków, to święto całego narodu polskiego, który czci pamięć i oddaje hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną i upragnioną niepodległość.

W tym roku niestety nie możemy wspólnie świętować Narodowego Święta Niepodległości, ale pamiętajmy i wywieśmy flagę. 

 

 

Konsultacje dla klasy 8

10 listopada 2020

 

Od 9 listopada umożliwiamy uczniom klasy ósmej konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie zostali przyporządkowani do grup numerami
z dziennika. Konsultacje będą się odbywać w sali nr 214 w godzinach 13:30 - 15:45.

Przyjazd na konsultacje rodzice organizują we własnym zakresie.

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Grupa

I (nr 1-6)

II (nr 7-12)

III (nr 13-18)

IV (nr 19-24)

V (nr 25-30)

Zajęcie

13:30 – 14:15

Język polski

Język angielski

Język polski

Matematyka

Język angielski

Zajęcie

14:20 – 14:55

Matematyka

Matematyka

Język angielski

Język angielski

Matematyka

Zajęcie

15:00 – 15:45

Język angielski

Język polski

Matematyka

Język polski

Język polski

Uczeń korzystający z konsultacji przychodzi do szkoły z wypełnionym oświadczeniem, które należy wydrukować lub przepisać (w załączeniu).

Oświadczenie

Z konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi.     
Pamiętajcie również o osłonie ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu.

 

 

.

09 listopada 2020

 

ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w JAWORNIKU POLSKIM 

 

1. Prowadzenie zajęć:

  • Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnejw klasach I - VIII odbywają się w czasie rzeczywistymzgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację TEAMS oraz e-dziennik Librus (w klasach IV - VIII min. 50% lekcji odbywa się na żywo poprzez aplikację TEAMS, pozostałe są prowadzone przy wykorzystaniu e-dziennika).
  • W klasach I - IIIwychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów (wychowawca ustala godziny codziennego spotkania na żywo w aplikacji Teams). Język angielski jest prowadzony podobnie jak w klasach IV - VIII, a religia przy wykorzystaniu e- dziennika.

2. Zajęcia rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem,                                     z wyjątkiem zajęć rewalidacyjnych w klasie I oraz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, które prowadzone są w formie stacjonarnej 

3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.

4. Lekcja przed komputerem trwa min 35 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.

5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują  tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani - mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik librus, podając przyczynę nieobecności.

8. Uczniowie, którzy nie maja możliwości pracy w domu mogą przychodzić do szkoły i pracować na szkolnym sprzęcie.

9. Nauczyciele  pracę zdalną wykonują z domu. Istnieje możliwość  odbywania pracy                               z siedziby szkoły.

10. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.

11. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.

12. Uczniowie mogą skorzystać z biblioteki, świetlicy oraz porad pedagoga szkolnego.

13. Dla klasy ósmej zorganizowane są konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych                                 po zajęciach obowiązkowych.

14. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.

 

 

 

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego

26 października 2020

 

REGULAMIN

wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego

 

1.     Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ma uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, który nie posiada komputera domowego, laptopa lub tabletu.

2.     Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. zasilacz. Liczba laptopów jest ograniczona.

3.     Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.

4.     Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

5.     Kryterium przyznawania laptopów: liczba dzieci z danej rodziny uczących się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, wiek dziecka (w pierwszej kolejności laptopy otrzymują uczniowie klas starszych).

6.     Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.

7.     Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.

8.     Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.

9.     Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

10.  Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

11.  W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

12.  Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

13.  Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.

14.  Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.

15.  Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu zakończenia nauczania zdalnego.

16.  Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

17.  Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

18.  W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.

19.  W celu wypożyczenia sprzętu należy złożyć wniosek i podpisać protokół użyczenia.

20.  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

 

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zdalne nauczanie

23 października 2020

W związku z decyzją rządu od poniedziałku tj. 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. klasy IV-VIII przechodzą na zdalne nauczanie za pomocą platformy Teams. Klasy I-III uczęszczają normalnie do szkoły. 

1 2 3 4 5 6 >

Wykonanie: d4u.pl
Copyright by www.zsjawornik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim